Tilslutningsbidrag

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet A/S

Pr. 1/1-2019

Kategorier

Pris kr.
ekskl. moms

Pris kr.
inkl. moms

 

Parcel- og fritidshuse (max 35 amp. stikledningssikring)

14.500,00

18.125,00

Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse (max 35 amp. stikledningssikring)

11.500,00

14.375,00

Lejligheder

9.600,00

12.000,00

Ungdoms-, ældre- og plejebolig (max 65 m2)

5.035,00

6.293,75

Enfaset installation, max. 1 kW

1.680,00

2.100,00

Erhverv (max 35 amp. stikledningssikring)

14.500,00

18.125,00

Ovenstående kategorier pr. amp.
(udover 35 amp. i lev. omfang)

1.080,00

1.350,00

Ladestandere opstillet i det off. rum, pr. amp. (min. 25 amp.)

515,00

643,75

 • Ovennævnte priser er baseret på 0,4 kV tilslutning og tariferet ud fra leveringsomfang på 35 amp. for kunder, der ikke afregnes på timebasis.
 • Ved tilslutninger, som ikke umiddelbart kan henføres til ovenstående kategorier, fastsættes tilslutningsbidraget efter forudgående forhandling og skriftligt tilbud.
 • Herudover kan der i visse tilfælde (ekstrem beliggenhed o. lign.) blive tale om et særligt tilslutningsbidrag, som fastsættes efter forhandling, så der principielt betales de med etableringen forbundne omkostninger med fradrag på 3 gange investeringsbidrag for boligtypen parcelhuse/fritidshuse, jfr. Dansk Energi’s retningslinier af 28. juni 1984.
 • Ved belastninger, som stiller særlige krav til forsyningsnettet, opkræves særligt tilslutningsbidrag (tariferet kortslutningseffekt).
 • Ved forøgelse af leveringsomfanget betales differencen mellem tilslutningsbidragene, svarende til forskellen mellem det nye og det eksisterende leveringsomfang.
 • Ved tilslutning af enfasede installationer på max. 1 kW betales der for leveringsomfang på 6 ampere. Ved senere ændringer eller udvidelser af enfasede installationer tilsluttet efter den 1. januar 2006 skal der betales tilslutningsbidrag op til gældende kategori, jvf. prisblad for tilslutningsbidrag.
 • Ved sammenlægning af stikledninger, som er etableret til samme matrikel, foretages godskrivning for det betalte leveringsomfang.
 • Stikledningens tilslutningssted til forsyningsledningen anvises af Thy-Mors Energi Elnet A/S. Al etablering af stikledning påhviler forbrugeren, jfr. i øvrigt anmeldte ”Tilslutningsbestemmelser”.
 • Tilslutningsbidraget indbetales senest 14 dage efter modtagelse af faktura for tilslutningen af en elinstallation.
 • Det samlede tilslutningsbidrag for en nyudstykning med mere end 4 grunde skal indbetales af udstykkeren - offentlig eller privat - inden forsyningsnettet etableres. Denne betalingspraksis gælder for udstykninger til såvel helårsboliger som fritidsboliger.
 • Tilslutningsbidrag for udstykninger til industri fastsættes efter forudgående forhandling med udstykkeren.
 • Installationstilmeldinger, modtaget via www.installationsblanket.dk senest den 31. december, vil blive afregnet efter de for året gældende takster.
 • Tilslutningsbidrag og -vilkår for vindmøller og decentrale energianlæg fastsættes efter gældende lov.