Generelle forhold

For kunder tilsluttet Thy-Mors Energi Elnet A/S

Pr. 1/1-2019

Thy-Mors Energi Elnet A/S opkræver via din elleverandør betaling for transport på nettet og abonnement. Hertil kommer opkrævningen fra elleverandøren for markedsel, offentlige forpligtelser (PSO) samt statsafgifter. Læs mere på www.elpris.dk.

Betalingen og afregningsform for nettet afhænger af elforbruget og tilslutningsniveauet.

Årsforbrug
i kWh

Tilslutning

Pris

 

 

 

0 til 100.000

lavspænding

C

 

 

 

100.000 -

lavspænding

B-Lav

 

 

 

100.000 -

højspænding

B-Høj

 

 

 

100.000 -

60 kV

A

     

Ændring af afregningsform foretages, når det registrerede årsforbrug i to på hinanden følgende kalenderår tilsiger en anden afregningsform eller efter en konkret vurdering af det forventede forbrug.

Aflæsning af elmålere sker automatisk.

Leveringen sker i henhold til de anmeldte tilslutningsbestemmelser, som kan ses her på vores hjemmeside eller rekvireres telefonisk.

Midlertidige installationer afregnes som C-kunde, dog med en min. abonnementsperiode på en måned samt et oprettelsesgebyr, jfr. gebyroversigt. Midlertidige målere kan ikke benyttes på samme forbrugssted i mere end 1 år.

Det kan oplyses, at installationstilsluttede solcelleanlæg <= 6 kW i privat husstand eller højest 6 kW pr. 100 m2 i ikke erhvervsmæssig bebyggelse, såkaldt årsbaseret nettoafregning (gruppe 6), pr. 1. januar 2015 er omfattet af opkrævning af nettarif og evt. rådighedsbetaling for anvendelse af elnettet, jfr. den af Energitilsynet afgivne tilkendegivelse af 25. marts 2014. Alle solcelleejere er orienteret ved individuel skrivelse.

Reglerne for årsbaserede nettoafregnede solcelleanlæg blev ændret med virkning fra 20. november 2012, hvorefter sådanne anlæg skal timeafregnes og ikke længere kan blive omfattet af ”årsbaseret nettoafregning”. Der er herefter tale om ”timebaseret nettoafregning” og grænsen på 6 kW er samtidig blevet ophævet. 

Anlæg omfattet af ”timebaseret nettoafregning” er også pr. 1. januar 2015 omfattet af opkrævning af nettarif og evt. rådighedsbetaling for anvendelse af elnettet.

Med virkning fra 1. april 2016 ændredes reglerne for ejere af solceller, husstandsvindmøller og andre mindre energiproducerende anlæg (nettoafregningsgruppe 6), jfr. den af Energitilsynet afgivne tilkendegivelse af 23. juni 2015, således:

  • alle anlægsejere omfattes af de generelle regler for betaling af nettariffer, således at disse energianlæg betaler til drift og vedligeholdelse af elnettet for den energimængde, der transporteres gennem ledningsnettet som "elkøb" via elmåleren.
  • alle anlægsejere omfattes tillige af en fast rådighedsbetaling på p.t. 65 kr. pr. år.

For kunder på timebasis gælder, at tilslutningsbidrag målt i ampere beregnes efter målt kW maks. (kvartersværdier).

Beregningen foretages som gennemsnittet af de 4 største spidsbelastninger (kvarters værdier) over et kvartal. I beregningen indgår den aktuelle effektfaktor (Cos phi) og driftsspændingen sættes til 0,4 kV (U).

En overskridelse af betalt leveringsomfang afregnes pr. ampere.