Privatlivspolitik for elnetkunder

Thy-Mors Energi Elnet lægger stor vægt på at beskytte dit privatliv. Denne privatlivspolitik forklarer og præciserer, hvornår vi har brug for personoplysninger om dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvad vi gør for at beskytte oplysningerne i henhold til EU's persondataforordning og databeskyttelsesloven. Denne politik dækker alle situationer, hvor Thy-Mors Energi Elnet (herefter "vi", "os" og "vores") behandler personoplysninger om kunder og besøgende på www.tme-elnet.dk. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Thy-Mors Energi Elnet A/S (Netselskabet) ejer distributionsnettet, som transporterer elektricitet frem til dig som kunde, som du som kunde har købt af en elleverandør ved separat aftale. Som netselskab transporterer vi også elektricitet fra en elproducent.

Du har som kunde et aftaleforhold til Netselskabet vedrørende den tekniske nettilslutning, og du er som kunde forpligtiget til at overholde vores tilslutningsbestemmelser.

Tilslutningsbestemmelserne er gældende mellem dig som kunde og Netselskabet fra det tidspunkt, hvor du som kunde får rådighed over en elinstallation, der er tilsluttet distributionsnettet, eller begynder at aftage eller levere elektricitet gennem Netselskabets distributionsnet.

Hvem er vi

Thy-Mors Energi Elnet er ejet af Thy-Mors Energi A.M.B.A. der driver sin net-, el- og fibervirksomhed, samt andre kommercielle aktiviteter gennem Thy-Mors Energi Holding A/S. Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger: 

Thy-Mors Energi Elnet A/S
Elsøvej 107, 7900 Nykøbing Mors

Løvevej 5, 7700 Thisted
CVR-nummer 21 08 52 00
Tlf.nr. 96 70 22 00
E-mail: post@thymors.dk
Web: www.thymors.dk

Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af personoplysninger, eller ønsker at kontakte os vedrørende dine personlige oplysninger, kan du kontakte vores gdpr-ansvarlige via dette link.    

Hvad er personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selvom personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Det kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre.

Der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed. I Databeskyttelsesforordningen opdeles personoplysninger i tre typer:

 • Almindelige oplysninger
 • Følsomme oplysninger
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser 

Du kan læse mere om hvilke regler der gælder for behandling af personoplysninger og hvordan de kategoriseres på datatilsynets hjemmeside.

Hvilke typer af oplysninger behandler vi?

De persondata TME Elnet behandler om de borgere der får leveret strøm kategoriseres som almindelige persondata. Det er kun i yderst sjældne tilfælde at vi behandler følsomme personoplysninger. De almindelige personoplysninger vi behandler er:

 • GIS data på husstandsniveau
 • Adresse
 • Målernummer og målepunkts ID
 • Installationsnummer
 • Oplysninger om strømforbrug og mulig strømproduktion (Hvis du har vindmølle, solcelleanlæg eller lignende).

Der er tale om en udtømmende liste. Den måde elsystemet er sat sammen på i dagens Danmark, betyder at vi som netselskab ikke som udgangspunkt har adgang til kontaktoplysninger, herunder navn, telefon eller e-mail, på de borgere vi leverer strøm til. Vi kan dog behandle kontaktoplysninger i enkelte tilfælde, bl.a. når du bruger kontaktformularen ”Flyt med VE-anlæg” på vores hjemmeside.

Hvornår og hvorfor indsamler vi personoplysninger om dig?

Herunder vil vi beskrive, i hvilke situationer vi behandler personoplysninger om dig, hvorfor det er nødvendigt, og hvordan behandlingen hænger sammen med EU’s persondataforordning og Databeskyttelsesloven.

 

 1. Hvis du får leveret strøm i Thy-Mors Energi Elnets leveringsområde, indsamler, opbevarer og anvender vi oplysninger om dit elforbrug og din elmåler. Det dækker over aftagenummer, målernummer, oplysninger fra korrespondancer eller klagesager, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data. Oplysningerne er relateret til vores opgaver med drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af distributionsnettet, nettilslutning af kunder, herunder fakturering og afregning af tilslutningsbidrag, måling af elforbruget, samt opretholdelse af den tekniske kvalitet mv.

  Som netselskab er vi underlagt elforsyningsloven, som forpligter os til at yde en række ydelser i forbindelse med de opgaver der er nævnt ovenfor. Vores hjemmel til at behandle personoplysninger i den sammenhæng, ligger derfor i elforsyningsloven og især nedenstående paragraffer.

  - §20 stk. 1 nr 11 – vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang,

  - §20 stk. 1 nr 4 – måle levering og aftag af elektricitet i nettet

  - §22 stk. 1 nr 1 – opretholde den tekniske kvalitet i nettet

  - §22 stk. 1 nr 2 – måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, og den elektricitet, der leveres til elforbrugere eller aftages fra elproducenter inden for netvirksomhedens netområde,

  Dataene behandles derfor i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 c i persondataforordningen, som omhandler virksomheders behov for at behandle persondata for at
  overholde en retlig forpligtelse.

  Derudover ligger vores tilslutningsbestemmelser som et aftaleforhold mellem dig som kunde og os som netselskab. Derfor har vi også hjemmel til at behandle persondata i kraft af persondataforordningens artikel 6 stk. 1 b, hvor behandling af data er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt.
   
 2. Hvis du besøger www.tme-elnet.dk indsamler vi, hvordan hjemmesiden bruges og indsamler bl.a. din IP-adresse, oplysninger om dine browserindstillinger og hvordan dit operativsystem bruger siderne. Disse oplysninger behandles ud fra en legitim interesse og bruges til at udvikle websider og indhold, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f, jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.
   
 3. Hvis du bruger kontaktformularen ”Flyt med VE-anlæg” på hjemmesiden, beder vi dig om de oplysninger, der er nødvendige for at besvare din henvendelse. Oftest får vi brug for dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig, samt oplysninger om hvad din henvendelse drejer sig om. Henvender du dig eksempelvis om dit strømforbrug eller din elregning, får vi også brug for at kende dit installationsnummer. Proceduren følger Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, f, og artikel 7, stk. 2, a samt Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

  Vi laver en konkret vurdering på, hvorvidt henvendelsen kan slettes, når den er besvaret og færdigbehandlet. Er du kunde hos os, kan vi gemme din henvendelse i vores system, og den vil blive slettet 3 år efter kundeforholdets ophør.

  Er du ikke kunde hos os, slettes din henvendelse altid, når den er besvaret og færdigbehandlet.
   
 4. I forbindelse med afbrydelser af elforsyningen kan vi i særlige tilfælde behandle følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger og andre oplysninger, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for udsatte borgere.

  Denne behandling af følsomme persondata sker i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra b og c i persondataforordningen.
   
 5. Vi behandler personoplysninger for at beskytte dig som kunde eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c) i persondataforordningen. Her behandler vi almindelige personoplysninger for at varetage vores retlige forpligtelser, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig til brug for markedsføring.

Indsamling af oplysninger hos andre end den registrerede

Hvor det er relevant indhenter vi oplysninger hos følgende kilder

 • Elleverandører via DataHub
 • Energinet
 • Offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre

Videregivelse af personoplysningerne

i kan videregive dine personlige oplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtigelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse.

Thy-Mors Energi Elnet A/S videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Datahubben:
  Der videregives målepunktsrelateret data, som f.eks. målepunktsadresse samt aftagenummer m.v., idet det er påkrævet efter Energinets markedsforskrifter.
   
 • Kommuner:
  Får vi som netselskab kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, underrettes kommunen herom i overensstemmelse med lov om social service.
   
 • Politiet:
  Får vi som netselskab kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, vil politiet blive underrettet herom.
   
 • Elleverandører:
  I sager om afbrydelse af elforsyningen videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen med elleverandøren.
   
 • Forskning/statistik:
  Thy-Mors Energi Elnet samarbejder med forskningsinstitutioner og andre eksterne parter, for at udvikle et fremtidssikret elnet, og sikre optimal drift og en fortsat stabil leverance af strøm til vores kunder. I denne sammenhæng anvendes bl.a. data om strømforbrug på lokalt niveau i vores område. Her arbejder Thy-Mors Energi altid for at sikre, at persondata kun anvendes i overensstemmelse med persondataforordningen, og vi har et særligt fokus på dataminimering og sikkerhed. For at sikre dette, indgår vi skriftlige aftaler der bl.a. definerer formål, ansvar og roller i samarbejdet. Derudover har aftalerne også fokus på, at de data der deles i denne forbindelse enten anonymiseres eller slettes, når projektet afsluttes. Videregivelsen af persondata til forskning og udvikling sker med henvisning til artikel 6 stk. 1 e og artikel 89 i persondataforordningen.
   
 • Databehandleraftaler
  Vi udveksler personoplysninger med en række samarbejdspartnere, som vi har tillid til og har indgået databehandleraftaler med. Vores samarbejdspartnere hjælper os med at drive vores hjemmeside og andre dele af vores forretning, levere de produkter du bestiller eller har kontrakt på, eller med at yde en service overfor dig. De databehandleraftaler vi har indgået, sikrer, at Thy Mors Energi også er ansvarlig for behandlingen af dine data, når de videregives til en samarbejdspartner. 

  Eksempelvis har vi aftaler med tredjeparts tjenesteudbydere, som hjælper os med at få et bedre overblik over besøgende på hjemmesiden. Disse tjenesteudbydere må ikke bruge de oplysninger, de indsamler på vores vegne, til andet end at hjælpe os med at drive og forbedre vores forretning.
   
 • Vi sælger ikke eller handler med dine personlige oplysninger.
   
 • Anden videregivelse kun med dit samtykke
  Hvis dine personoplysninger videregives til andre modtagere end angivet i denne privatlivspolitik, giver vi dig udtrykkeligt besked herom, på det tidspunkt hvor oplysningerne indsamles, og du giver dit samtykke til det.
   
 • Lovkrav og beskytte rettigheder
  Vi kan også videregive dine personlige oplysninger, når vi finder det nødvendigt for at overholde lovkrav, eller beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom, eller sikkerhed. Oplysninger indsamlet om besøgende på www.tme-elnet.dk, og som ikke kan henføres til en fysisk person, kan dog gives til tredjepart til markedsføring, reklame eller anden brug.

Hvor længe beholder vi dine personlige oplysninger

Vi gemmer kun dine personlige data, så længe det er relevant for det formål, de oprindeligt blev indsamlet til. Langt de fleste personoplysninger vi behandler som netselskab, er forbundet med levering af strøm til dig som kunde. Det betyder at vi beholder oplysningerne om dig, så længe vi leverer strøm til dig og maksimalt fem år herefter.

Dine personlige rettigheder

Som borger har du en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Herunder beskriver vi kort, hvilke rettigheder du er sikret som følge af EU’s Persondataforordning og Databeskyttelsesloven. Du har ret til at:

 • Få at vide hvilke oplysninger vi har om dig:
  Du har ret til at anmode om en rapport, der viser, hvilke personlige oplysninger vi har om dig. Rapporten kan laves gratis en gang om året.
   
 • Ret til dataportabilitet:
  Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at vores oplysninger om dig overføres til en anden dataansvarlig.
   
 • Få rettet forkerte oplysninger om dig:
  Du har også ret til at anmode om, at forkerte oplysninger om dig skal rettes.
   
 • Få slettet dine personlige oplysninger:
  Du har mulighed for at få slettet de personlige oplysninger, vi har om dig. Det kan dog forhindre os i fortsat at levere strøm til dig, hvis du er kunde hos os.
   
 • Få begrænset behandlingen af dine oplysninger:
  Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
   
 • Trække dit samtykke tilbage:
  Du har ret til at inddrage dit samtykke til behandling af personoplysninger og forbyde brugen af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring.
   
 • Klage over behandling af personoplysninger:
  Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personlige oplysninger. Datatilsynet kan kontaktes ved at følge dette link

Vil du have yderligere oplysninger herom, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte vores gdpr-ansvarlige via dette link eller på telefon 96 70 22 00.

Overførsel til tredjeland

Thy-Mors Energi overfører ikke de personoplysninger, du giver os til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) uden udtrykkelig at informere dig om denne overførsel.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Thy-Mors Energi forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne politik til enhver tid, og du bør regelmæssigt besøge denne side for at få den nyeste version.