Pas på ledningerne og livet

Det primære formål med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A er at undgå ulykker og uheld, samt at undgå skader på elforsyningsanlæggene, så store beløb spares for samfundet.

Se Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5A her.

Skader på elforsyningsanlæg bevirker ofte, at kunderne er uden strøm i kortere eller længere tid, hvilket medfører produktionstab, store gener for forbrugerne (manglende lys, varme, TV m.v.) og risiko for yderligere ulykker (færdsel, sygehuse, plejehjem).

Afsnit 5A gælder ikke for følgende arbejder:

 1. Almindelig jordbearbejdning i forbindelse med have- og landbrugsarbejde, såsom pløjning, harvning, såning m.v.
 2. Kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner under luftledninger. Undtagelsen gælder dog kun, såfremt
  • maskinens højde over jord (incl. personer, antenner m.v.) ikke er større end 4 m ved lavspænding og 4,5 m ved højspænding, og såfremt
  • maskinen ikke har bevægelige dele, som kan overskride de angivne højder over jord, eller at disse dele er fastlåst, så de nævnte højder ikke overskrides.
 3. Transport og almindelig færdsel på veje, som er åbne for offentlig trafik. For disse gælder færdselsloven og de heri angivne højder.
 4. Arbejde og transport, der udføres af elselskaber eller efter særlig aftale med det stedlige elselskab.

Almindelige bestemmelser

For alt arbejde i nærheden af el-forsyningsanlæg gælder følgende:

 1. Ved planlægning, instruktion og udførelse skal der udvises omtanke og omhu for at undgå fare for personer og gods.
 2. Ethvert elforsyningsanlæg skal betragtes som spændingsførende, medmindre folk fra Thy-Mors Energi har erklæret det spændingsløst.
 3. Har man fået anvisninger fra Thy-Mors Energi, skal disse nøje følges.

Planlægning

I afsnit 5A foreskrives blandt andet:

 1. Ved ethvert grave-, bore- og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark m.v.), skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab for at få oplysning om, hvorvidt der er elkabler i arbejdsområdet.
 2. At enhver, der iværksætter eller er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden af luftledninger og transformerstationer, skal vurdere, om det er muligt at overholde visse nærmere angivne respektafstande fra anlæggene. Er dette ikke muligt, skal der rettes henvendelse til Thy-Mors Energi, og nærmere anvisning på arbejdets udførelse, herunder en eventuel nedsættelse af respektafstandene, skal aftales med Thy-Mors Energi.

Ved henvendelse til Thy-Mors Energi i forbindelse med gravearbejde udleveres enten nogle planer, der viser elkablernes placering, eller gives anvisning på stedet. Send eventuelt på forhånd en situationsplan over arbejdets omfang.

Bemærk

Respektafstandene i afsnit 5A gælder kun ved arbejde. Afstande mellem færdige bygninger m.v. og elforsyningsanlæg er mindre. Spørg Thy-Mors Energi om disse.

Instruktion

Entreprenøren - og det er enhver, der iværksætter og er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg - skal sørge for,

 1. at personale, der udfører sådant arbejde, er blevet gjort bekendt med de bestemmelser i afsnit 5A. som vedrører dets opgaver,
 2. at alle, der er beskæftiget ved arbejdet, er instrueret om
  • eventuelle elforsyningsanlæg i arbejds- eller transportområdet
  • respektafstandene fra anlæggene
  • eventuelle anvisninger fra Thy-Mors Energi,
 3. at personalet er bekendt med, hvilket elselskabsområde der arbejdes i, og hvilket telefonnummer selskabet har. (Thy-Mors Energi, tlf.: 96 70 22 00)

Entreprenøren skal endvidere anmelde enhver skade, ulykke eller uheld i forbindelse med elforsyningsanlæg til Thy-Mors Energi.

Her finder du de respektafstande, der skal overholdes, når man arbejder i nærheden af elførende ledninger.

Pas på ledningerne og livet